سوال مطرح شده :
موضوع :  هزينه آزمايشات
توضیحات :  لطفا هزينه آزمايشات کانى شناسى مختلف و با اشعهX رابيان کنيد
نام کاربر :  جهانى
پست الکترونیکی :  mjahanifar@yahoo.com
تاریخ درج :  یکشنبه 27 خرداد 1386  1:7
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  تعين ميزان فسفر
توضیحات :  تعين ميزان فسفر در کائولينيت و ايليت و مونت موريونيت.به اين ترتيب که با ازمايش ۳ محورى کار مى شود و با آزمايشات کانى شناسى مختلف و با اشعهX توجيه ميشود.
نام کاربر :  بابک خرمى نژاد
پست الکترونیکی :  khoraminezhad@yahoo.com
تاریخ درج :  سه شنبه 3 مهر 1386  2:0
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image