سوال مطرح شده :
موضوع :  آگات
توضیحات :  اطلاعاتى در مورد آگات نياز دارم
نام کاربر :  نگار حسنى
تاریخ درج :  دوشنبه 29 خرداد 1385  0:26
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  اطلاعات در مورد آگات
توضیحات :  آگات agate نوعى کلسدونى خانواده اى از کوارتز نهان بلور است که کاربرد آن در جواهر آلات بسيار معمول است .اين سنگ در رنگهاى متنوع اى مانند خاکسترى،قهوه اى،قرمز،سبز،صورتى،آبى و زرد يافت مى شود .آگات ممکن است با رنگهاى خود خط دار باشدو معمولا" به صورت لايه کوارتز است .آگات حفره دار است و به راحتى رنگ مى شود، به طورى که گاهى براى بيشتر کردن رنگ بندى و لايه بندى آِ نرا رنگ ميکنند.آگات سفيد معمولا" در جواهرات بدل و معمولا" به صورت زمينه استفاده مى شود.آگات خزه اى moss agate داراى تداخل شاخه هاى سياه،قرمز يا سبز است. انيکس آگاتى است که داراى لايه اى موازى است و آگات چشم لايه بندى به صورت حلقه هايى متحدالمرکز دارد.آگات داراى سختي5/6 تا7 و وزن مخصوص 6/2 است
تاریخ درج :  دوشنبه 29 خرداد 1385  0:38
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image