سوال مطرح شده :
موضوع :  کريستال
توضیحات :  منظور از سطوح هم ارز در کريستال ها چيست و چگونه ميتوان انها را تشخيص داد؟
تاریخ درج :  یکشنبه 28 خرداد 1385  6:2
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  سطوح هم ارز
توضیحات :  سطوح هم ارز equivalent planes در بلور ها به سطوحى گفته مى شود که از نظر خواص بلور شناسى خواص يکسان داشته و از نظر هندسى قرينه يکديگر باشند.
  
براى شناسايى اين سطوح هم ارز ابتدا خطوط اصلى که جهات X و Yو Z را مشخص مى کنند پيدا کرده و سطوحى که به صورت قرينه نسبت به اين خطوط قرار مى گيرند سطوح هم ارز مى باشند
تاریخ درج :  یکشنبه 28 خرداد 1385  6:21
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image