سوال مطرح شده :
موضوع :  ایا شیشه کانی است؟
توضیحات :  ایا شیشه کانی است؟
تاریخ درج :  دوشنبه 7 بهمن 1387  14:36
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  شیشه!!
توضیحات :  خیر.شیشه مصنوعی است و کانی باید طبیعی باشد
نام کاربر :  رضا
تاریخ درج :  جمعه 15 خرداد 1388  12:58
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image