معرفى دانش گروه:‍

 

کانى ها ترکيبات جامد  وهمگون با آرايش منظم از اتم هاى تشکيل دهنده , که بطور طبيعى شکل گرفته اند مى باشند .که طبق قوانين ترموديناميک وشرايط پايدارى ،تا کنون حدود, 3000 کانى شناخته شده است.با اين تعريف دانش اين گروه مطالعه کيفى  کمى, عناصر تشکيل دهنده وساختار کانى ها ومصنوعات برپايه کانى ها به روش هاى ذيل مى باشد:

1-      مطالعه خواص فيزيکى کانى ها

2-       پراش پرتو ايکس پودرى  (دستگاه ديفراکتومتر )

3-      پراش پرتو ايکس تک بلور  (دستگاه ديفراکتومتر تک بلور )

4-      طيف سنجى پرتو ايکس  (دستگاه فلورسانس پرتو ايکس )

5- طيف سنجى مادون قرمز

دانش  کانى شناسى نيز مشتمل بر مطالعه شرايط تشکيل ,  خواص , خاستگاه , تغييرات ساختارى کانى شناسى وکاربرد آنها است. لذا اين گروه جهت بررسى ها  و مطالعات دقيق با  روش هاى فوق نياز به دانش هاى پايه اى : فيزيک کانى ها , شيمى کانى ها , بلورشناسى رياضيات وشيمى فيزک دارد که در اين گروه  اعمال مى گردد.

ارتباط اين دانش يعنى کانى شناسى با ساير علوم زمين از طريق شکل شماتيک زير ارائه گرديده است.

کانى شناسى عمومى

 کانى شناسى سيستماتيک

کانى شناسى کانى هاى قيمتى

مطالعه سنگ هاى آسمانى

کانى شناسى کاربردى

ژئوشيمى

 رسوبات نهشته هاى معدنى

خاک شناسى

کانى شناسى زيست محيطى سنگ شناسى

با شناخت فرايندهاى تشکيل کانى ها, مدلى طبيعى  در صنعت معرفى شده است لذا کانى ها  ومواد مصنوعى بر پايه ساختار کانى ها کاربرد فراوانى درصنايع مختلف دارد : صنايع سراميک هاى ويژه مثل عايق هاى الکتريکى ،فوق هادى ها ،..دير گدازه ها ،شيشه ،کاشى لعاب،رنگ ،سيمان ،پزشکى ،الکترونيک،متالوژى - فيزيک وستاره شناسى