امکانات آزمايشگاهى

شماره

دستگا ههاى موجود

کاربرد

   ۱

(SXRFRPS303)

اندازه گيرى عناصر اصلى وفرعى از سديم تا اوارنيوم در کليه نمونه هاى معدنى وزمين شناسى اندازه گيرى عناصر اصلى در شورابه  

   ۲

(XRF S4 EXPLOrer)

اندازه گيرى عناصر اصلى از Fتا U در کليه نمونه هاى معدنى , زمين شناسى , وصنعتى

   ۳

XRD(D500)

مطالعه کيفى نمونه هاى زمين شناسى بلورى

   ۴

XRD(D5000)

مطالعه کيفى نمونه هاى زمين شناسى , معدنى سنتزى وآلى وبلورى

   ۵

XRD(D4 Endover)

مطالعه کيفى وکمى نمونه هاى زمين شناسى , معدنى سنتزى  وآلى بلورى

   ۶

XRD (single crystal) 

تعيين  پارامترهاى بلور و تعيين ساختار آن

   ۷

FITR(1760 X)

مطالعه کيفى وکمى نمونه هاى زمين شناسى  معدنى و آلي  
   ۸

FI-IR(Tensor 27)

مطالعه کيفى نمونه اى زمين شناسى , معدنى